Online Jongerenwerk

In een tijd waarin jongeren een steeds groter gedeelte van hun dag doorbrengen op social media, is het voor professionals niet langer voldoende alleen offline actief te zijn. De veranderende leef- en belevingswereld van jongeren vraagt om nieuwe professionals die ook het online domein tot hun werkgebied rekenen. Bovendien is het voor jongeren logisch ook online in contact te staan met bijvoorbeeld hun jongerenwerker, omdat het strikte onderscheid tussen on- en offline wereld in hun beleving niet bestaat. Vanuit dit idee is Stichting Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) vanaf medio 2017 begonnen met het uitrollen van Online Jongerenwerk. Vanaf dat moment zijn ongeveer tien jongerenwerkers een deel van hun week vrijgemaakt om binnen hun werk nadrukkelijk aandacht te besteden aan de inzet van social media, als integraal onderdeel van hun reguliere werkzaamheden. Deze Online Jongerenwerkers (OJ’s) gebruiken platformen als Facebook, Instagram en Snapchat om in feite alle werkzaamheden te verrichten die zij ook offline (op straat) uitvoeren. Het feit dat jongerenwerkers door hun aanwezigheid op straat een offline beeld kunnen koppelen aan de online inzichten die zij op social media verzamelen, maakt dat zij een bijzondere positie innemen binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek. De inzet van social media is op een aantal vlakken een aanvulling op het meer traditionele ambulant jongerenwerk.

In de eerste plaats biedt het feit dat de OJ’s online zijn jongeren een laagdrempelige vorm van contact. OJ’s zijn online herkenbaar en zichtbaar voor jongeren en kunnen en durven ook met hen in contact te komen. Het is voor veel jongeren makkelijker een jongerenwerker een (whats)appje of een dm (direct message) te sturen, dan hem of haar op straat aan te spreken. Door online te zijn weten jongerenwerkers dus een groter deel van de doelgroep te bereiken. Dit blijkt ook waardevol voor het aanreiken van vacatures, stageplekken of praktische handvatten op andere leefgebieden.

In de tweede plaats helpt het online zijn van de OJ’s bij het doorgronden van de belevingswereld van jongeren. Online valt bijzonder goed waar te nemen wat jongeren belangrijk vinden, waar zij zich mee bezighouden, welke hulpvragen zij hebben en welke kansen en mogelijkheden er zijn om hen te bereiken. Aan de hand hiervan zijn jongerenwerkers beter in staat aan te sluiten op de jeugd en hun de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om volwaardig te participeren in de samenleving. OJ’s kunnen gedragsveranderingen tot stand brengen door in te spelen op uitingen die zij bij jongeren zien. Voor deze ‘sociale opvoeding’ is informatie van social media van essentieel belang. Ook tonen social media zich waardevol bij het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en talenten van jongeren.

In de derde plaats blijkt het Online Jongerenwerk ontzettend waardevol met het oog op vroegsignalering: het vroegtijdig oppikken van zorgwekkende signalen. Door online te zijn, vangen jongerenwerkers signalen over bijvoorbeeld vechtpartijen, exposing en schadelijke trends (als het gebruik van lachgas, shisha, lean e.d.) in een pril stadium op, waardoor snel kan worden gestart met de aanpak van het probleem.

Tot slot verstevigt het feit dat jongerenwerkers ook online actief zijn de integrale samenwerking met partners. Zo wordt aan de hand van social media zichtbaarder voor partners waar jongerenwerkers zich mee bezighouden, maar wordt voor bewoners en jongeren ook duidelijk dat (en op welke manier) verschillende ketenpartners samenwerken. Online Jongerenwerkers (en andere professionals die online zijn) geven de integrale aanpak een gezicht. Daarnaast kan de informatie die door OJ’s wordt verzameld en geanalyseerd een belangrijke bijdrage leveren aan de integrale aanpak waarin met partners wordt gewerkt aan het verminderen van jeugdproblematiek.